skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Gepubliceerd op 01-01-2022 

ViziFX is een eenmanszaak gevestigd aan Catswende 164, 2182 PD te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27372065. 

Artikel 1. Definities 

 1. ViziFX: de gebruiker van deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ViziFX een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
 3. Schriftelijk: traditionele schriftelijke communicatie en/of communicatie per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van ViziFX.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten.
 4. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 3. Offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 2. Bedragen vermeld op offertes zijn exclusief BTW.
 3. Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een bestelling zijnvvoor risico en rekening van Opdrachtgever.
 4. ViziFX kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging zijn omschreven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen ViziFX en Opdrachtgever komt tot stand nadat ViziFX en Opdrachtgever deze schriftelijk bevestigd hebben.
 2. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door ViziFX schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. ViziFX heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren, als dit volgens ViziFX noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever levert alle materialen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door ViziFX uiterlijk binnen tien werkdagen aan, tenzij anders overeengekomen. Als de benodigde gegevens niet op tijd door ViziFX zijn ontvangen, heeft ViziFX het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien ViziFX op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan ViziFX vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ViziFX. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
 4. ViziFX is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. ViziFX zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. ViziFX zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 6. ViziFX zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.
 7. Abonnementen kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6. Levering 

 1. De door ViziFX opgegeven levertijden zijn een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat ViziFX alle gegevens en materialen van de Opdrachtgever heeft ontvangen, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. In het geval dat ViziFX verwacht dat de levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever schriftelijk laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met ViziFX te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van ViziFX te eisen. 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

 1. In het geval tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs zal ViziFX Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. ViziFX zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ViziFX kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Facturatie en betalingen 

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 2. Als opdrachtgever de factuur niet op tijd heeft betaald, mag ViziFX de uitvoering van de werkzaamheden uit de overeenkomst uitstellen totdat de betaling door ViziFX is ontvangen.
 3. Zodra Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient Opdrachtgever te bevestigen door het plaatsen van een (digitale) handtekening, dan wel een schriftelijk akkoord te geven op de door ViziFX gestuurde offerte.
 4. Abonnementskosten worden per maand in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 5. ViziFX behoudt zich het recht voor eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. 1. Indien Opdrachtgever uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Opdrachtgever te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Opdrachtgever ten tijde van opdrachtgeving aan ViziFX niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Tevens heeft ViziFX het recht om kosten die door derden aan ViziFX zijn opgelegd, door te berekenen aan Opdrachtgever indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Opdrachtgever uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij ViziFX.
 2. ViziFX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ViziFX is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. ViziFX is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van ViziFX. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en kosten die hoe dan ook met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht wel goed zou zijn uitgevoerd.
 4. Iedere aansprakelijkheid van ViziFX is beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
 2. ViziFX heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart ViziFX voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ViziFX voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat ViziFX kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en ViziFX daarvoor niet gewaarschuwd heeft. ViziFX heeft geen onderzoeksplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan ViziFX verstrekte bronmaterialen.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website en/of logo berusten uitsluitend bij ViziFX en diens toeleveranciers, met uitzondering van aangeleverde materialen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
 6. De woord- en beeldmerken op de website van ViziFX, zijn van ViziFX, door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van ViziFX of de desbetreffende licentiegever.
 7. Opdrachtgever geeft ViziFX met het aangaan van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van het portfolio van ViziFX, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

Artikel 11. Notice and Takedown 

 1. ViziFX is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder toestemming van Opdrachtgever informatie die is geplaatst op haar servers te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van ViziFX informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan ViziFX gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door ViziFX jegens Opdrachtgever. ViziFX is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
 2. Indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 11.1 als gevolg van een verzoek hiertoe van derden, zal Opdrachtgever rechtstreeks met deze derde contact opnemen en ViziFX over de voortgang hiervan informeren. ViziFX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van artikel 11.1.

Artikel 12. Privacy 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van ViziFX van toepassing. Deze is te lezen via https://vizifx.com/privacy-verklaring/. ViziFX zal de door Opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. ViziFX zal met door haar ingeschakelde derden contractueel afspraken maken omtrent de omgang met persoonsgegevens indien door haar ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken die Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan ViziFX verstrekt. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan door de ingeschakelde derde te treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, en wijze van omgang met persoonsgegevens, eventuele datalekken en melding daarvan aan ViziFX.
 3. ViziFX zal zich te allen tijde conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verlangen van de partijen met wie zij samenwerkt dat die hetzelfde doen. Dit houdt ook in dat de wettelijke regelgeving en plichten omtrent datalekken, en meldplichten daarvan te allen tijde door ViziFX en door haar ingeschakelde derden in acht zullen worden genomen.

Artikel 13. Overmacht 

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een overmacht situatie als in artikel 13.1 omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14. Geheimhouding 

 1. ViziFX en Opdrachtgever zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Het is ViziFX niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 3. Geheimhouding wordt door beide partijen ook opgelegd aan de door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Klachten 

 1. Als Opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde diensten van ViziFX of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij ViziFX.
 2. ViziFX zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. ViziFX en Opdrachtgever zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Back To Top